Support Staff

Barki Randhe  Mangesh-Pawar Ramesh Singh
Mrs. Barki Randhe Mr. Mangesh Pawar Mr. Ramesh Singh
Peon Peon Peon
Dilip Pawar Santosh Gawane Anand Dhangda
Mr. Dilip Pawar Mr. Santosh Gawane Mr. Anand Dhangda
Peon Peon. Peon
Ashish Tokare  Vandana-Sakpal Sunita Shinde
Mr. Ashish Tokare Mrs. Vandana Sakpal Mrs. Sunita Shinde
Peon Peon Peon
Bahadur Khadaka Chakar-Khadaka
Mr. Dan Bahadur Khadaka Mr. Chakar Khadaka Mrs. Asmita Tokre
Security Security Peon